PureBasic Insert

De Toiletblokhouder voor de Geberit UP100.


Leveringsvoorwaarden Webshop

Onderstaande tekst is van toepassing op alle Ecommerce activiteiten- en transacties van PureBasic Insert.
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten van PureBasic Insert.
Naast deze leveringsvoorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen PureBasic Insert) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van PureBasic Insert en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de website.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van PureBasic Insert zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. PureBasic Insert heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order van PureBasic Insert is verstuurd c.q. geplaatst. Klant en PureBasic Insert komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van PureBasic Insert gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

Betaling
Bij bestellingen van PureBasic Insert geschiedt de betaling middels een van de onderstaande methode's:
Consumenten en bedrijven anders dan sanitair specialisten betalen via iDeal, Bancontact of via Paypal.
Sanitair specialisten kunnen "op rekening kopen" of betalen middels vooruitbetaling.
PureBasic Insert behoud ten alle tijden het recht om het "op rekening kopen" te weigeren.

Aflevering/Levertijd
PureBasic Insert streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde PureBasic Insert toiletblokhouder voor de Geberit UP100 te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. PureBasic Insert is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien de PureBasic Insert toiletblokhouder voor de Geberit UP100 dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. PureBasic Insert zorgt voor bezorging via GLS. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. PureBasic Insert is niet verantwoordelijk voor door GLS zoek geraakte bestellingen PureBasic Insert is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door PureBasic Insert gedragen. Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen € 5,95, Franse verzendingen € 19,50, Duitse en Belgische verzendingen € 7,50.
Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.
Levering bij vooruitbetalen binnen 5 werkdagen, nadat betaling binnen is.

Ruilen en Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van reden, te ontbinden binnen een periode van maximaal veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/Zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet de consument de PureBasic Insert toiletblokhouder voor de Geberit UP100 in de originele staat en originele verpakking van PureBasic Insert retourneren.
De PureBasic Insert toiletblokhouder voor de Geberit UP100 mag niet gebruikt zijn/worden.
Indien de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
Indien de consument het bedrag heeft voldaan, zal PureBasic Insert dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van het product, terugbetalen (met uitzondering van de betaalde verzendkosten). Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht dan kunt u de herroeping aanmelden middels ons "Formulier voor Herroeping".
Om uw herroeping aan te melden, vult u dit formulier volledig in en email dit ingevulde formulier naar info@purebasicinsert.nl.

Retouren Detailhandel en Groothandel
Mocht u als retailer of groothandel producten retour willen sturen, gaat dit alleen na overleg met RAYBRO Innovations.
Voor deze retourname dient u ook te beschikken over een Retournummer, zonder dit nummer kunnen wij uw retourzending niet in behandeling nemen.
Bij een retourzending hanteren wij retourkosten, deze zijn 25% van debet totaal. Mocht producten dusdanig beschadigd zijn dat deze onverkoopbaar zijn, dan kan dit percentage oplopen tot 70% van het totaal.
Als dit aan de orde is, nemen wij contact met u op over de constatering en vragen wij u wat u wenst, voor dat wij de finale afhandeling doen.

Overmacht
In geval van overmacht is PureBasic Insert niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Voorraad
Mocht het onverhoopt voorkomen dat de door klant bestelde PureBasic Insert toiletblokhouder voor de Geberit UP100 niet meer voorradig is, wordt klant door PureBasic Insert z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. PureBasic Insert zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

Schadevergoeding
PureBasic Insert kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen,
dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten aan de toiletblokhouder, het inbouwreservoir tegelwerk of het keramiek inclusief zitting door het gebruik van verkeerde toiletblokjes. De WC-blokjes moeten vrij zijn van fosfor en zware metalen. Eveneens moeten de toiletblokjes biologisch afbreekbaar zijn en geen bijtende bestanddelen bevatten.

Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van PureBasic Insert.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

Toepasselijk Recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klik op deze link om de Leveringsvoorwaarden WebStore te downloaden.

Toiletblokhouder UP100 Facebook
Toiletblokhouder UP100 LinkedIn
Toiletblokhouder UP100 YouTube